Kinnitatud Eesti Jahikoerte Tõuühingu  juhatuse poolt 15.08.2007.

1. Jahikatse seaduslikud alused

1.1. Jahikoera tohib katsetada ja õpetada jahipidamiseks lubatud ajal või suurulukijahil jahijuhataja määratud tingimustel. Väljaspool jahipidamiseks lubatud aega tohib jahikoera katsetada ja õpetada jahipiirkonna kasutaja ettepanekul keskkonnateenistuse kirjaliku loaga määratud ajal ja kohas.

1.2. Ulukite sigimisperioodil on jahikoerte katsetamine ja õpetamine keelatud. Keskkonnateenistusel on õigus kirjaliku loa andmisega teha sellest keelust erandeid tingimusel, et katsetamisel ja õpetamisel tagatakse ulukite minimaalne häirimine.

1.3. Jahimaakorralduskavaga määratud ja tarastatud jahikoerte katsetusaladel tohib jahikoera katsetada ja õpetada aastaringselt jahipiirkonna kasutaja määratud tingimustel.

1.4. Jahikoera katsetamise juhendid kinnitab keskkonnaministri poolt volitatud isik.

2. Osalemisõigus

2.1. Eestis toimuvatel jahikatsetel saavad osaleda koerad Eestis jahipidamiseks kasutatavatest tõugudest, kellel on olemas EJT poolt aktsepteeritud puhtatõulisust tõendav dokument.

2.2. Jahikatsel osalevad koerad peavad olema vähemalt 8 kuu vanused, kui jahikatse juhend ei sätesta teisiti.

2.3. Jahikatsetel, mis toimuvad jahimaadel, saavad osaleda koerad, kellele on väljastatud “Jahikoerapass” või “Esmane jahikoerapass”.

2.4. Jahikoerapassi nõuet ei rakendata lõastatud jahikoeraga verejäljekatse sooritamisel.

3.  Jahikoerapassi taotlemine

3.1. Jahikoerapasse ja esmaseid jahikoerapasse väljastab Eesti Jahikoerte Tõuühing (Haldusleping nr.M-15-1-2003/1696).

3.2. Jahikoerapassi saamiseks tuleb esitada järgmised materjalid:

 • koopia jahikoera põlvnemistunnistusest,
 • koopia dokumendist, mis tõendab, et koer on osalenud koertenäitusel ja/või sooritanud jahikatse,
 • koeraomaniku andmed (nimi, aadress, telefoninumber),
 • kaks fotot jahikoerast külgvaates suurusega 30×50 mm,
 • vabas vormis kirjalik taotlus.

3.3. Esmane jahikoerapass antakse kuni aastasele koerale kehtivusega üks aasta ja selle saamiseks tuleb esitada:

 • koopia jahikoera põlvnemistunnistusest,
 • koeraomaniku andmed (nimi, postiaadress, telefoninumber),
 • vabas vormis avaldus.

4. Koera arvelevõtmiseks Eesti Jahikoerte Põlvnemisraamatus tuleb tasuda teenustasu vastavalt EJT juhatuse poolt kehtestatud hinnakirjale. Maksekviitung lisatakse passitaotlusele või koera arvelevõtmise taotlusele.

5. Jahikatse korraldamise õigus

5.1. Jahikatse korraldamise õigus on EJT-l ja jahikoertega tegelevatel organisatsioonidel.

5.2. Eestis korraldatavatest jahikatsetest loetakse ametlikeks vaid need, mis on registreeritud   EJT-s ja mille tulemused on vormistatud EJT poolt väljastatud Jahikatse protokollidega.

5.3. EJT-l on õigus saata oma vaatleja jahikatset jälgima.

6. Jahikatsete taotlemine

6.1. Jahikatse korraldamise soov registreeritakse ühe kuu jooksul enne katse toimumise aega EJT postiaadressil, telefonil või meiliaadressil.

6.2. Katse korraldaja avalduses peab sisalduma:

 • katse korraldaja andmed (nimi, postiaadress, telefoninumber),
 • jahikatse liik, mida soovitakse korraldada,
 • jahikatse toimumise aeg ja koht,
 • kui katse toimub jahimaal, siis tuleb lisada kinnitus selle kohta, et on olemas jahipiirkonna kasutaja nõusolek jahikatse korraldamisega tema jahialal,
 • kohtunike nimed, keda on kutsutud katset hindama,
 • katsele tulevate koerte orienteeruv arv ja osavõtvate tõugude loetelu.

6.3. Individuaalkatse soovi registreerimine

 • Koeraomanik registreerib jahikatsel osalemise soovi EJT postiaadressil, telefonil või meiliaadressil.

6.4. Individuaalkatsele registreeruva koeraomaniku avaldus peab sisaldama:

 • koera põlvnemistunnistuse koopia,
 • koeraomaniku andmed (nimi, postiaadress, telefoninumber),
 • jahikatse liik, milles soovitakse osaleda,
 • jahikoerapassi olemasolul selle number.

7.  Jahikatse korraldaja või koeraomanik sõlmib seadusega ettenähtud kokkulepped jahikatse toimumise koha ja jahikatse korraldamise tingimuste asjus jahimaa kasutajaga ning keskkonnateenistusega.

8. Jahikatse korraldaja ja EJT võivad käesoleva dokumendi raames sõlmida koostöölepinguid, kui selle eesmärgiks on jahikatse korralduse ladusus ja asjaajamise otstarbekus.

9.  Vajadusel soovitab või määrab EJT jahikatse kohtuniku ja soovitab jahikatse toimumise koha.

10. Jahikatse protokoll

10.1. EJT väljastab taotlejale posti teel või muul kokkulepitud viisil peale jahikatsele registreerimise tasu tasumist “Jahikatse protokolli(d)”, mis on registreeritud jahikatsete registris, varustatud järjekorranumbriga ja väljastaja poolt allkirjastatud.

11. Jahikatse tulemuste kinnitamine ja aruandlus

11.1. Jahikatse korraldaja tagastab ühe koopia igast jahikatseprotokollist  EJT-le hiljemalt kaks nädalat peale katse toimumist.

11.2. Individuaalkatse korral tagastab jahikatset hinnanud kohtunik ühe koopia igast jahikatseprotokollist EJT-le hiljemalt kaks nädalat peale katse toimumist, kui kokku ei ole lepitud teisiti

11.3. Jahikatse korraldaja edastab katsetulemused Eesti Kennelliidule (EKL) vastavalt EKL poolt kehtestatud korrale

11.4. Individuaalkatse korral edastab EJT kennelliidule info jahikatse tulemuste kohta vastavalt EKL kehtestatud korra

11.5. Juhul, kui jahikatse korraldaja ei ole juhindunud jahikatsete korraldamise ning jahikatse registreerimise eeskirjadest ja on eiranud jahiseadusega kehtestatud reegleid, on EJT-l õigus jahikatse tulemused tühistada    EJT esitab EKL-le vastavasisulise õiendi.

12. Peale jahikatse sooritamist koeraomanikule antav Jahikatse protokolli koopia on aluseks EKL-s jahikatse sooritamist eeldavate protseduuride tegemiseks.

13. Jahikatse positiivselt sooritanud koertele, kes on registreeritud Eesti Jahikoerte Põlvnemisraamatusse, väljastab EJT diplomi ühe kuu jooksul peale katsetulemuste laekumist EJT-sse.

13.1. Diplom kehtib koos Jahikatse protokolliga.

Jahikoerapasside taotlemine:

Anne Reitel
Ratta tee 3
Mammaste küla
Põlva vald
63211 Põlvamaa
E-post: kabliku[at]gmail.com
Lisainfo: tel. 5647 5310 või 799 5391

Jahikatsete registreerimine ning jahikatseprotokollide väljastamine:

Aili Pärtel-Beljajev
Vabriku 6
72210 Türi
E-post: bertasaa[at]kalleb.com
Lisainfo: tel. 511 9978

Eesti Jahikoerte Tõuühingu teenuste HINNAKIRI (kehtib alates 01.04.2007):

Eesti Jahikoerte Tõuühingu arve Hansapangas nr. 22 10 11 38 29 78

Eesti Jahikoerte Põlvnemisraamatu teenustasu:

(Tasutakse koera esmakordsel arvelevõtmisel EJT-s)

(pangaülekandel märksõna “EJPR”)  100 krooni

Jahikatse protokolli väljastamine:

(pangaülekandel märksõna “jahikatse protokoll”)   50 krooni

Viimati uuendatud 24. märts 2009.a.

Viimane uuendus: 2013/08/18