1. ÜldsättedERTÜ logo

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Retriiverite Tõuühing (edaspidi ERTÜ).

1.2. ERTÜ on vabatahtlik ühiskondlik mittetulundusühinguna tegutsev ühendus, mis ühendab füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kelle tegevus või harrastus on seotud retriiveri tõugudega.

1.3. ERTÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, käesolevast põhikirjast, Eesti Kennelliidu (edaspidi EKL) põhikirjast ja Rahvusvahelise Künoloogia Föderatsiooni (edaspidi FCI) normatiivdokumentidest.

1.4. ERTÜ-l on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

1.5. ERTÜ asukoht on Eesti Vabariik, Harju maakond, Saue vald. 1.6. ERTÜ on asutatud 06.02.1999.a. määramata tähtajaks.

2. Ühingu eesmärgid ja tegevus

2.1. ERTÜ suunab ja kontrollib kõigi retriiveri tõugude aretustööd Eesti Vabariigis.

2.2. ERTÜ kogub, koostab, vahetab ja levitab kõikvõimalikku retriivereid puudutavat informatsiooni oma liikmete ja potentsiaalsete liikmete hulgas.

2.3. ERTÜ viib läbi retriiverite dressuuri ja koolitust, korraldab tõunäitusi ja muid üritusi.

2.4. ERTÜ sõlmib väliskontakte ja võtab osa näitustest vastava maa tõuühingu kutsel jne.

3. Ühingu liikmeskond

3.1. ERTÜ liikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnustavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu. Ühingu liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa ühingu eesmärkide elluviimisele ning osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt ühingu tegevuses, on tasunud sisseastumismaksu ja maksavad regulaarselt liikmemaksu.

3.2. ERTÜ liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja füüsilisest ja juriidilisest isikust liikmetele kinnitab ühingu üldkoosolek.

3.3. ERTÜ liikmetel on õigus:

3.3.1. võtta osa ühingu tegevusest ja osaleda kõigil üritustel;

3.3.2. osaleda hääleõiguslikena ühingu üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud ühingu juht-, kontroll- ja muudesse valitavatesse organitesse, esindada ühingut selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ja üritustel;

3.3.3. esitada arupärimisi ja ettepanekuid ühingu valitavate organite tegevuse kohta ja saada ühingu tegevusest informatsiooni; 3.3.4. ühingust välja astuda.

3.4. ERTÜ liikmed on kohustatud:

3.4.1. järgima ühingu põhikirja, eetikakoodeksit ja teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte, samuti EKL’i ja FCI poolt kehtestatud akte;

3.4.2. osa võtma korralistest ja erakorralistest üldkoosolekutest ning valitavatesse organitesse kuulumise korral osalema nende töös; 3.4.3. tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemakse;

3.4.4. seisma ERTÜ eesmärkide ja põhimõtete eest;

3.4.5. teavitama ühingut oma kontaktandmete muutumisest. Kontaktandmete muutumisest teavitamata jätmise korral loetakse liikmele edastatud teated kättetoimetatuks, kui need on edastatud liikme poolt ühingule esitatud kontaktaadressile.

3.5. ERTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab ERTÜ juhatus. Liikmeks astumise aasta eest arvestatakse liikmemaksu proportsionaalselt kalendriaasta lõpuni jäävate kuude (sh liikmeks astumise kuu) eest. Edaspidi arvestatakse liikmemaksu tasumist kalendriaasta põhiselt.

3.6. ERTÜ juhatus võib liikme ühingust välja arvata järgmistel juhtudel:

3.6.1. liikmemaksu tasumata jätmisel enam kui kolme kuu eest;

3.6.2. ERTÜ põhikirja, eetikakoodeksi või muude täitmiseks kohustuslike aktide või hea tava olulise rikkumise korral.

3.7. Põhikirja punkti 3.6.2 alusel ühingust väljaarvatud liikmel ei ole õigust väljaarvamisest viie aasta jooksul uuesti ühingusse astuda.

4. Ühingu juhtimine

4.1. ERTÜ kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

4.2. ERTÜ üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas. Koosoleku toimumisest teatatakse ühingu liikmetele ette vähemalt 14 päeva e-kirja, faksi või lihtkirja teel.

4.3. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõigis ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse.

4.4. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.4.1. põhikirja muutmine;

4.4.2. ühingu eesmärgi muutmine;

4.4.3. juhatuse liikmete määramine;

4.4.4. muude põhikirjas ettenähtud organite liikmete valimine;

4.4.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

4.4.6. eetikakoodeksi kehtestamine;

4.4.7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste organite pädevusse.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab vähemalt üks neljandik ERTÜ liikmetest. Juhul, kui esindatud on vähem liikmetest, siis kutsutakse ühe kuu jooksul kokku uus üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust sõltumata. Üldkoosoleku otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega.

4.6. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 ühingu liikmete nõusolek.

4.7. Üldkoosoleku pädevuses on uue põhikirja vastuvõtmine, täienduste ja muudatuste tegemine põhikirjas, kui selle poolt hääletab 2/3 koosolekul esindatud ERTÜ liikmetest;

4.8. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras.

4.9. Juhatus on kohustatud kokku kutsuma üldkoosoleku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.

4.10. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku käesoleva põhikirja punktis

4.9 nimetatud asjaoludel, on taotlejal õigus kutsuda üldkoosolek kokku selleks juhatusele ettenähtud korras.

4.11. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik ühingu üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.

5. Ühingu juhatus

5.1. ERTÜ juhatus on ERTÜ juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ERTÜ-d selle igapäevases tegevuses;

5.2. ERTÜ juhatus on 3 kuni 5 liikmeline ja valitakse 2 aastaks.

5.3. ERTÜ juhatuse pädevuses on:

5.3.1. ERTÜ jooksva töö ja asjaajamise ning raamatupidamise korraldamine;

5.3.2. ERTÜ liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja registri pidamine;

5.3.3. tasuliste teenuste hinna määramine, kogumine ja laekumise jälgimine;

5.3.4. koolitusseminaride, näituste, väljaõppe, tõuomaste katsete ja koolituste ning muude ürituste korraldamine;

5.3.5. tõualase kirjanduse, materjali kogumine, töötlemine ja väljaandmine;

5.3.6. kasvatus- ja aretustöö koordineerimine, seda puudutavate normide väljatöötamine, vastavate erilubade väljastamine ja normide täitmise jälgimine;

5.3.7. ERTÜ rahaliste vahendite ja omandi eesmärgipärase kasutamise ning raamatupidamisarvestuse tagamine;

5.3.8. majandusaasta aruande ja bilansi ning tegevusaruande esitamine üldkoosolekule;

5.3.9. üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;

5.3.10. üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine;

5.3.11. ERTÜ esindamine, huvide eest seismine ja lepingute sõlmimine;

5.3.12. toimkondade ja töörühmade moodustamine ja neile volituste andmine;

5.3.13. põhivahendite soetamine, rentimine ja võõrandamine, käibevahendite seisu jälgimine;

5.3.14. muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.

5.4. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul lihthäälteenamusega ERTÜ liikmete seast. Kui juhatuse liige soovib ise oma volitused lõpetada enne tähtaega ja/või astuda välja ühingust, peab ta esitama juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatuse liikme volitused loetakse lõppenuks avalduse esitamise hetkest. Juhatuse liige võib oma kohustuste täitmise võimatuse korral panna oma kohustuste täitmise juhatusest väljajäänud enim hääli saanud juhatuse liikme kandidaadile, kui viimane annab selleks oma kirjaliku nõusoleku.

5.5. Üldkoosolek võib juhatuse liikmeid igal ajal tagasi kutsuda.

5.6. Juhatus valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Juhatuse esimehe valimistel peavad osalema kõik juhatuse liikmed.

5.7. ERTÜ juhatuse esimees koordineerib juhatuse tegevust, sealhulgas:

5.7.1. juhatab juhatuse istungeid;

5.7.2. esindab ERTÜ-d käesolevate ja juhatuse poolt antud volituste piires Eesti Vabariigis ja välisriikides;

5.7.3. korraldab juhatuse ametliku informatsiooni levitamist ühingu liikmetele ja partneritele, sealhulgas korraldab kirjavahetust ja teadete saatmist. ERTÜ liikmete kirjalikuks teavitamiseks loetakse teadete saatmist e-kirja, faksi või lihtkirja teel.

5.8. Juhatuse kõikidel liikmetel on õigus esindada ERTÜ-d kõigis õigustoimingutes.

5.9. Juhatus tuleb kokku esimehe või aseesimehe kutsel või kui seda nõuab vähemalt kaks juhatuse liiget. Juhatus käib koos vähemalt neli korda aastas, vajaduse korral sagedamini.

5.10. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled selle liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees. Juhatuse koosolekute otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ning vormistatakse kirjalikult. Juhatus võib võtta otsuse vastu ka koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult või e-kirja teel kõik juhatuse liikmed.

5.11. ERTÜ juhatus töötab ühiskondlikel alustel.

6. Rahalised vahendid

6.1. Ühingu majandusaastaks on kalendriaasta.

6.2. ERTÜ vara tekib liikmete osamaksudest või muudest maksetest, ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest ning muudest laekumistest.

7. Aruandlus ja revideerimine

7.1. ERTÜ aruandeperioodiks on kalendriaasta.

7.2. ERTÜ teostab raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele ja esitab seadusandlusega ettenähtud korras aruanded pädevatele riigiorganitele ning võimaldab oma majandustegevuse kontrollimist;

7.3. Juhatus koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks.

7.4. ERTÜ majandustegevust, selle vastavust ERTÜ põhikirjale ning vahendite sihipärast ja otstarbekohast kasutamist kontrollivad revidendid. Kaks revidenti valitakse kaheks aastaks üldkoosoleku poolt. Revident ei saa olla ERTÜ juhatuse liige.

7.5. Finantstegevust revideeritakse vähemalt üks kord aastas. Revident esitab oma aruande üldkoosolekule.

8. Muud tingimused

8.1. ERTÜ lõpetatakse:

8.1.1. üldkoosoleku otsusega;

8.1.2. pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu;

8.1.3. liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;

8.1.4. üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduse või põhikirjaga ettenähtud organite liikmed;

8.1.5. muudel seaduse või põhikirjaga ettenähtud alustel.

8.2. ERTÜ võib alati lõpetada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on kõik üldkoosolekust osa võtnud või sellel esindatud liikmed.

8.3. Ühingu lõpetamine ja likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.

8.4. Ühingu tegevuse lõpetamise korral jaotatakse ühingu vara selleks õigustatud isikute vahel, kes määratakse üldkoosoleku otsusega.

8.5. Kui ühingu vara ei saa jaotada ettenähtud alustel, juhindutakse vara jaotamisel Eesti Vabariigi seadusandlusest.

8.6. Juhul kui käesolev põhikiri on vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlusega, kohaldatakse seaduses sätestatut.


KINNITATUD EESTI RETRIIVERITE TÕUÜHINGU asutamiskoosolekul Tallinnas, 06.02.1999.a.

MUUDETUD EESTI RETRIIVERITE TÕUÜHINGU korralisel üldkoosolekul Kaharsöödil 31.05.2003.a.

MUUDETUD EESTI RETRIIVERITE TÕUÜHINGU korralisel üldkoosolekul Vääna Külakojas 23.05.2009.a.

MUUDETUD EESTI RETRIIVERITE TÕUÜHINGU korralisel üldkoosolekul Tallinnas 16.09.2022.a.


Warning: Undefined variable $u_date in /data01/virt4399/domeenid/www.retriiverid.ee/htdocs/wp-content/themes/Erty/page.php on line 33
Viimane uuendus: 2022/10/17